Project Yerseke West (MFC)

Verslag 2010 (afsluiting)


Het Project Yerseke West, oftewel het MFC is bijna afgerond. Nog een paar weken en we zitten in de nieuwe zaal. We hebben bericht gehad dat we vanaf 3 mei niet meer in de zaal kunnen. Dan gaan de verhuizers aan de slag. Dat wordt (ook voor ons materiaal) geregeld door de Gemeente. Wijzelf worden verhuisd op woensdag 12 mei. We krijgen voor die tijd nog een bespreking met de Gemeente over het gebruik van de zaal, sleutels, faciliteiten enz. We willen voor die tijd al onze spullen nog goed schoonmaken en nazien op gebreken. Vanaf het moment dat we in de nieuwe zaal zitten kunnen we er ook gebruik van maken. De huurprijs van de nieuwe zaal blijft dezelfde als de oude gedurende heel 2010. We weten alleen nog niet of er nog huur bijkomt voor de toestelruimte.


We zitten nu sinds woensdag 12 mei in de nieuwe zaal in het MFC aan het Moerplein. De regels van de zaal worden doorgenomen en er wordt benadrukt dat er beslist niet in de zaal gegeten of gedronken mag worden. Het enige minpuntje is dat de nieuwe zaal wat kleiner is dan de oude. Voor de rest zijn we blij met de ruimere afsluitbare berging voor onze spullen. Het is nog wennen met de opstelling van de tafels en eveneens met het gebruik van de alarmcode. Daar is nogal eens wat mee aan de hand. De ene keer lukt het om het alarm erop te zetten de andere keer weer niet. Ook zijn er nog kinderziektes, maar daar zal wel een oplossing voor gevonden worden. We hebben bijvoorbeeld al een keer moeten ruilen van zaal met de judo vanwege het feit dat die hun matten in onze zaal moeten opslaan en ze nog geen karren hebben om ze te vervoeren naar de andere. De eerste wedstrijden zijn al gespeeld en dat ging uitstekend. De nieuwe zaal is veel minder gehorig dan de oude, wat erg fijn is. Vooral voor de jeugd is dat voordelig. Er kan gebruik worden gemaakt van de keuken in de hal en ook daar is gelegenheid om iets te nuttigen. Voorlopig gaan we eerst bekijken wat daar allemaal mogelijk is. Kortom, we gaan met frisse moed beginnen aan een periode in een nieuwe accommodatie.
Het MFC is officieel geopend op vrijdag 8 oktober met de bekendmaking van de naam. Die is geworden: 'TEHAERE'. De naam slaat op het feit dat er veel instanties samen gebruik maken van het MFC. Op zaterdag 9 oktober werd er een open dag gehouden voor iedereen die belangstelling had. Ook hielden verenigingen demonstraties en onze club was op dat moment competitiewedstrijden aan het afwerken voor de jeugd, zodat gelijk iedereen kon zien hoe het er aan toe gaat bij ons. Er zijn nog steeds wat kinderziektes die overwonnen moeten worden, maar we hebben er wel vertrouwen in dat het allemaal voor elkaar komt.
Voorlopig kunnen we weer jaren voort en hopelijk blijven we nog lang een bloeiende vereniging.

 

Verslag 2009.


De bouw van het Multifunctioneel Centrum (MFC) is in november 2008 van start gegaan. Naar het zich nu laat aanzien zal het MFC eind 2009 of begin 2010 opgeleverd worden. Het MFC wordt gesitueerd aan het Moerplein, schuin tegenover de voetbalvelden en naast de nieuwe clubaccommodatie van de korfbalvereniging Volharding.
De volgende organisaties komen er in te zitten; de Christelijke basisschool, de openbare basisschool, de kinderopvang, bestaande uit een kinderdagverblijf, een peuterspeelzaal en een buitenschoolse opvang. De muziekvereniging Mozart en de binnensport met o.a. de gymnastiekvereniging VZOS, de Omnisportvereniging en wij als tafeltennisvereniging. Daarnaast zijn er in het gebouw een aantal ruimten voor verhuur, die bijvoorbeeld gebruikt kunnen worden voor bijeenkomsten of cursussen.
Het MFC bestaat uit 2 verdiepingen. De begane grond is voor de onderbouw van de twee basisscholen, de repetitieruimte van Mozart, het kinderdagverblijf, de peuterspeelzaal en de buitenschoolse opvang, twee gymzalen, een grote zaal en een keuken met ontmoetingsplaats.
De 1e verdieping is bestemd voor de bovenbouw van de twee basisscholen en een aantal ruimten voor de verhuur.
De twee basisscholen, het kinderdagverblijf, de buitenschoolse opvang en de peuterspeelzaal hebben allemaal een eigen (school)plein waar de kinderen kunnen spelen.
Voor zover nu bekend is zullen de muren van de gymzalen bestaan uit zandkleurige stenen. De kunststof vouwwand tussen de zalen is beige. Onze vereniging krijgt een eigen afsluitbare toestelruimte van 20 m2.
De bouw van het MFC wordt begeleid door de sector Vastgoedontwikkeling van R&B Wonen in opdracht van de Gemeente Reimerswaal.
De Walcherse Bouwunie is in november 2008 van start gegaan met het inrichten van de bouwplaats. De bouwketen en de dranghekken zijn geplaatst. De heipiketten zijn uitgezet en de heipalen zaten voor de Kerstvakantie allemaal in de grond. In januari 2009 is begonnen met het plaatsen van de bekisting en het vlechten van de wapening. De installaties zijn aangebracht en het beton van de funderingsbalken is gestort. Vervolgens werden de begane grond vloeren gelegd. De staalconstructie van de begane grond wordt de komende weken gesteld, evenals de dragende betonsteenwanden en het aanbrengen van de leidingen wordt uitgevoerd.
Op 2 juni werd de eerste officiële steen gelegd en beginnen de contouren van het MFC goed zichtbaar te worden. De 1e verdiepingsvloeren en de dakvloeren zijn gelegd en het metselwerk is in volle gang. Op de buitenzijde van de constructie komt gevelbeplating.
Op 1 oktober is het metselwerk van de buiten muren opgetrokken en werd het hoogste punt bereikt. Langzaam maar zeker krijgt het gebouw zijn vorm. Het MFC zal in de toekomst een andere naam. Hoe die gaat luiden is nog niet bekend. Het hele gebouw bestaat in hoofdzaak uit een draagconstructie van kolommen en balken van staal en beton. De tussenwanden zijn dan meestal niet dragend, hetgeen betekent dat later binnen wanden kunnen worden weggehaald en eventueel op andere plaatsen kunnen worden neergezet. Het gebouw kan daardoor in de toekomst dus gemakkelijk worden aangepast aan andere gebruikerswensen en voor geheel andere functies.
Wordt vervolgd.

 

Verslag 2008.


Het Project Yerseke West suddert vrolijk voort. Aannemingsbedrijven kunnen niet bouwen voor de begrote prijs van de Gemeente. Logisch natuurlijk als je de kar achter de wagen spant. Het komt er op neer dat er nu onderhandelt moet worden over hoe het dan wel kan. De Gemeente stelt echter duidelijk dat er van afstel geen sprake is. Dat zou er nog bij moeten komen, na al het vele tonnen geld die al verspild zijn. Er wordt nu bekeken wat er allemaal bezuinigd kan worden. Gelukkig hebben we een mailtje gekregen van onze woordvoerder dat het geen effect zal hebben op de gymzalen. Dat zullen we voorlopig maar aannemen, maar argwanend zijn we wel. Kortom het is een eindeloze lijdensweg die zeker nog tot diep in 2009 zal gaan duren.
De volgende brief kregen we van de Gemeente:
Bij brief van 6 februari 2008 hebben wij u bericht dat de aanbiedingen die de vier aannemingsbedrijven voor het bouwen van het multifunctioneel centrum en de 13 appartementen aan het Moerplein in Yerseke hebben neergelegd niet ontvankelijk zijn verklaard vanwege overschrijding van de in het aanbestedingstraject geformuleerde budgetten. In verband daarmee werd in dezelfde brief gemeld dat de derde fase van het Europees aanbestedingstraject (de onderhandelingsfase) zou worden opgestart.
Wij moeten u helaas meedelen dat, in tegenstelling tot hetgeen in onze brief van 6 februari 2008 staat vermeld, de bezuinigingsronde niet is opgestart. Reden hiervoor is dat de overschrijding van de begroting voor de bouw van de voorziene appartementen van dien aard is dat Stichting R&B Wonen, in overleg met de Architecten Alliantie, op 20 februari 2008 heeft geconcludeerd dat het uitgesloten is dat met enkele beperkte aanpassingen/bezuinigingen alsnog binnen het beschikbare budget kan worden gekomen. Concreet betekent dit dat voor wat betreft de appartementen een nieuw ontwerp dient te worden gemaakt. De aanbestedingsregels staan echter niet toe dat ingrijpende aanpassingen in het plan en ontwerp, binnen het thans doorlopen aanbestedingstraject met de aannemers worden uitonderhandeld.
Helaas heeft die constatering ook gevolgen voor de bouw van het multifunctioneel centrum. Immers, zowel het multifunctioneel centrum als de appartementen zijn in het Europees aanbestedingstraject 'bewust' als een project in de markt gezet. Het is daarom niet mogelijk om op basis van het reeds doorlopen aanbestedingstraject het 'onderdeel' multifunctioneel centrum uit het project te lichten, om vervolgens met de aannemers die hebben ingeschreven enkele aanpassingen/bezuinigingen uit te onderhandelen, waardoor de bouw van het multifunctioneel centrum alsnog binnen het voor dat (deel)project beschikbare budget kan worden gegund.
Om verdere vertraging te voorkomen zijn wij - met Stichting R&B Wonen - van mening dat de koppeling tussen de appartementen en het multifunctioneel centrum los moet worden gelaten. Immers, dit 'losknippen' opent de mogelijkheid om het multifunctioneel centrum (als afzonderlijk project) opnieuw Europees aan te besteden. Het is uiteraard jammer dat een dergelijke procedure wederom moet worden doorlopen, maar daarvoor is geen alternatief voorhanden. Het opnieuw voeren van die procedure verschaft overigens meteen de mogelijkheid om, in overleg met de stuurgroep en de gebruikersgroep, voor de gemeente acceptabele bezuinigingen in het ontwerp door te voeren. Dat zal noodzakelijk zijn aangezien het doorlopen Europees aanbestedingstraject ook voor wat betreft het multifunctioneel centrum boven het geformuleerde budget uitkwam.
De architect heeft al een lijst met potentiële bezuinigingen opgesteld en hierover heeft op dinsdag 26 februari 2008 een eerste ambtelijk overleg plaatsgevonden. Een tweede ambtelijk overleg hierover volgt op woensdag 5 maart 2008. Het is vervolgens de bedoeling dat de ambtelijk voorgestane bezuinigingen op maandagochtend 10 maart 2008 met de gebruikersgroep en de stuurgroep worden besproken, waarna hierover op 25 maart 2008 besluitvorming door ons college kan plaatsvinden.
In de tussentijd vangt de Architecten Alliantie reeds aan met het gereed maken van het bestek voor de nieuwe Europese aanbestedingsprocedure. Het streven is erop gericht om op vrijdag 18 april 2008 de aankondiging van het project te plaatsen op de website van het Bureau voor Officiële Publicaties van de Europese Gemeenschappen. Vervolgens dienen aannemingsbedrijven hun aanbieding binnen 45 dagen na genoemde datum bij Stichting R&B Wonen - die ook voor wat betreft het multifunctioneel centrum als opdrachtgever blijft fungeren - neer te leggen. Indien hierbij binnen het door de gemeente geformuleerde budget wordt gebleven, kan het werk nog voor de zomervakantie van 2008 worden gegund en kan direct na de bouwvakantie met de bouw worden gestart. Vooralsnog wordt ingeschat dat de bouwtijd ruim een jaar bedraagt. Als alles soepel verloopt zou verhuizing van de gebruikers naar het nieuwe gebouw in de herfstvakantie van 2009 plaats kunnen vinden.

We zien dat er inderdaad hard gewerkt wordt aan het Project Yerseke West.

 

Verslag 2007.


In het Project Yerseke West is, wat ons aangaat, nog niet veel verandering merkbaar. De laatste puntjes zijn op de i gezet en het is nu afwachten op nadere berichten van Len Dekker, onze woordvoerder bij het project. Er is nog aangegeven dat er stopcontacten moeten komen in de berging. Dat zal nu ook uitgevoerd worden. De wensen van ons en de andere zaalgebruikers liggen wederom bij de Gemeente en ze zullen zoveel mogelijk ingewilligd worden. Het is nog steeds de opzet om in 2008 bij het begin van het nieuwe schooljaar in augustus de zaal te betrekken.
De realisering van de nieuwe voetbalvelden is al in een vergevorderd stadium. In augustus 2007 wordt de nieuwe sportaccommodatie officieel geopend.
Medio juni 2007 wordt een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe korfbalvelden aan de oostzijde van de Hogeweg. Eerst wordt een kunstgrasveld aangelegd op de plaats van het voormalige hoofdveld van de voetbalvereniging Yerseke. Daarna zal het natuurgrasveld worden ingezaaid.
In het kader van de aanleg van de korfbalvelden, wordt de grondwal die grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Violenlaan 1 tot en met 15 (alle oneven), helemaal afgegraven. De grond die vrijkomt wordt gebruikt om de grondwal, die grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Irislaan 1 tot en met 23 (alle oneven), op te hogen. Hierover zijn met de betrokken bewoners afspraken gemaakt. Het is de bedoeling dat de nieuwe korfbalvelden in augustus 2007 worden opgeleverd. De beplanting wordt in het najaar van 2007 aangebracht.
In de tweede helft van juni 2007 werd ook gestart met de sloop van de opstallen op het 'oude' voetbalcomplex. Het gaat om onder meer de tribune en de club- en kleedlokalen. Op deze manier wordt het terrein vrij gemaakt voor het multifunctioneel centrum. De gymzaal aan de Ericalaan kan voorlopig gewoon in gebruik blijven. Sloop van de gymzaal is voorzien als het Multifunctioneel Centrum bijna gereed is.
Om het woonzorgcentrum Vredelust en het MFC inclusief de daarin/daarbij te realiseren koopappartementen te kunnen bouwen, is de aanleg van een bouwstraat inclusief rioleringen vanaf de Hogeweg noodzakelijk. Voor de aanleg van deze bouwstraat, die tussen genoemde complexen wordt gesitueerd, zijn vier aannemers uitgenodigd offerte uit te brengen. De aanbesteding vindt begin juni plaats, waarna zo spoedig mogelijk met de aanleg van de bouwweg wordt begonnen.
Voorlopig verandert er aan de inrichting van de Hogeweg niets. De sloten aan de oostzijde van de weg blijven gehandhaafd. Op deze manier is het bouwterrein duidelijk fysiek begrensd. Het is niet helemaal uitgesloten dat een deel van deze sloten alsnog gedempt moet worden, in het belang van de bouw van het zorgcentrum.
Het clubgebouw en de kleedaccommodatie van de Voetbalvereniging Yerseke zijn inmiddels opgeleverd. Met de korfbalvereniging vindt nog overleg plaats over de bouw van haar clubgebouw. Dit gebouw zal bij de korfbalvelden en naast het MFC worden gerealiseerd.
Medio juni 2007 werd een begin gemaakt met de aanleg van de nieuwe korfbalvelden aan de oostzijde van de Hogeweg. Eerst werd een kunstgrasveld aangelegd op de plaats van het voormalige hoofdveld van de voetbalvereniging Yerseke. Daarna is het natuurgrasveld ingezaaid. In het kader van de aanleg van de korfbalvelden, wordt de grondwal die grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Violenlaan 1 tot en met 15 (alle oneven), helemaal afgegraven. De grond die vrijkomt wordt gebruikt om de grondwal, die grenst aan de achtertuinen van de woningen aan de Irislaan 1 tot en met 23 (alle oneven), op te hogen. Hierover zijn met de betrokken bewoners afspraken gemaakt. De nieuwe korfbalvelden werden in augustus 2007 opgeleverd. De beplanting wordt in het najaar van 2007 aangebracht.
Multifunctioneel Centrum.
Nadat het voorlopig ontwerp in de stuurgroep en het college van burgemeester en wethouders was goedgekeurd is door de architect het definitief ontwerp gemaakt. Hierbij zijn alle partijen nauw betrokken. De stuurgroep heeft ingestemd met het definitief ontwerp. Alvorens het definitief ontwerp vast te stellen heeft het college besloten om de geraamde bouwkosten van een tweede berekening te voorzien. Op dit moment worden beide berekeningen geanalyseerd. Zodra het definitief ontwerp is geaccordeerd zal de opdracht worden overgedragen aan R&B Wonen. R&B zal zorg dragen voor de bouw van het MFC en haar eigen appartementen. Als de bouw klaar is, wordt het centrum overgedragen aan de gemeente. Verder is er dit jaar geen nieuws te melden. Er is alleen een raadsbesluit genomen over de richtprijs van het MFC. Zoals het er nu uitziet zal het zeker eind volgend jaar worden voor alles gerealiseerd gaat worden.

 

Verslag 2006.


We gaan weer vrolijk verder met het verhaal van Project Yerseke West. Er is weer heel wat gebeurd sinds het laatste verslag van vorig jaar. Ten eerste is plotseling gebleken dat Deloitte & Touche, de ontwikkelaars van het MFC, de laan zijn uitgestuurd. Het waarom is helaas nooit duidelijk geworden. Dit betekende dat er zo'n 4 jaar aan moeite, werk en vooral veel kosten verloren zijn gegaan. Je kan niet begrijpen dat zo iets kan plaatsvinden en zo lang door kan gaan. Want als er iets fout is gegaan, waar en wanneer is dat dan gebeurd en waarom heeft de Gemeente niet de vinger aan de pols gehouden en niet eerder aan de bel getrokken? Maar goed, je zou denken dat ze er nu volop tegenaan gaan. De gegevens worden allemaal overgeheveld naar de nieuwe ontwikkelaar, Van Aarle De Laat, en alles zal nu eindelijk een gezicht krijgen. Niets van dat alles is minder waar. Ze gingen het wiel weer opnieuw uitvinden. Alleen de afmetingen van de zaal wisten ze nog wel te houden, maar heel veel informatie ging verloren. Zo ook onze wensen. Nadat we die vele malen kenbaar hadden gemaakt aan alle betrokkenen, moesten we nu constateren dat alles weer verdwenen was.
Nadat we van Kees Laban hadden gehoord dat we wellicht een enorm bedrag zouden moeten gaan betalen voor het huren van bergruimte en eventueel een vergaderruimte, zakte de moed ons in de schoenen. Het zou neerkomen op ca. fl. 1500,00 voor alleen al de 20 m? bergruimte. Dat was dus te gek en we besloten nu zelf maar eens in actie te komen. Kees Laban had al kenbaar gemaakt dat de lucht inmiddels al wat was opgeklaard want na een gesprek met wethouder De Kunder, Wendie Hardeman (Van Aarle De Laat), Dhr. Van Schaik (hoofd onderwijs en welzijn) en Lieke Rovers (coördinator MFC) werd toegezegd dat er alles aan gedaan zou worden om waar mogelijk de wensen van de zaalgebruikers in te vullen in het nieuwe plan.
In samenwerking met VZOS die al een gesprek hadden aangevraagd met de Gemeente besloten we dit ook te doen. Dat gesprek van Sjaak en Kees met Dhr. De Kunder en Lieke Rovers heeft intussen plaatsgehad en was wel positief.
Eindelijk hebben we de indruk dat we serieus worden genomen en de volgende punten werd besproken;
De zalen zullen worden gescheiden met een zo groot mogelijk geluidswerend materiaal.
Aan de afmetingen van de zaal van 21 x 12 m. valt niet meer te tornen. (huidige afm.; 22 x 13 m.)
We krijgen eigen afsluitbare toestelruimte van 20 m2. Wat een kantine betreft kunnen we wellicht gebruik maken van de keuken, waar we dan de koelkast zouden kunnen zetten.
Er zal rekening worden gehouden met de kleur van de wanden, die niet te licht mogen zijn.
De lichtsterkte zal worden aangepast aan de eisen van de NTTB. (400 Lux)
Hinderlijke lichtinval zal worden vermeden.
Reclameborden in de zaal zal nog worden bekeken. De uitslag daarvan horen we later.
Er kan een witbord worden opgehangen in onze toestelruimte.
Wellicht zullen we weer een eigen sleutel krijgen van de zaal, maar dat is nog niet zeker.
Wat de huurprijs betreft, die is nog niet vastgesteld maar Dhr. De Kunder zegde toe dat het toch niet zo mocht zijn dat het voortbestaan van de club in gevaar zou komen, als gevolg van de (te hoge) huurprijs. De huur van toestelruimte en keuken zou in de totale huurprijs verrekend worden. Aan de hand van onze begroting, zal later in overleg de huurprijs worden vastgesteld.
Verdere contacten gaan lopen via Len Dekker, de woordvoerder voor de zaalgebruikers.
Het is de bedoeling dat het MFC schooljaar 2008 / 2009 in gebruik zal worden genomen. Zoals het er nu uit ziet zou dat kunnen gaan lukken, want de aankoop van de grond voor de verplaatsing van de voetbalvelden is dit jaar eindelijk rondgekomen. Er is al begonnen met het klaarmaken van de velden en augustus 2007 zullen die klaar zijn. Dan kan begonnen worden met de bouw van het MFC.
Op 22 november was er een infoavond voor de sportverenigingen met de architect en de Gemeente. Het was een verhelderende uitleg van het project. Al onze punten van belang zijn opgenomen en worden zo goed mogelijk uitgevoerd. We kregen een tekening te zien van het hele plan en moesten constateren dat het er goed uit zag. Op ons verzoek is er besloten dat er geen ramen zullen komen in de zalen. Dit vanwege hinderlijke lichtinval. De architect was er wel blij mee omdat dan ruimte gecreëerd zou kunnen worden voor de buizen van de klimaatbeheersing. Verder zal aan alle bovenstaande punten aandacht worden besteed.

Wanneer alles in het plan is ingevoerd komen we op 10 januari 2007 weer bijeen om alles nogmaals te evolueren.

 

Verslag 2005.


Er is weer nieuws van het project Yerseke West.
De volgende fase gaat in met een bespreking van een programma van eisen voor het Multifunctioneel Centrum (MFC)
Bij de inleiding begint het al goed; Er zijn een paar wijzigingen opgetreden:
- Sportschool Myoides zal niet in het MFC gehuisvest worden.
- Mozart wordt wel definitief gehuisvest in het MFC.
- Voor de binnensport is nu definitief gekozen voor 2 te koppelen gymzalen van 12 x 21 meter en een hoogte van 7 meter.
Het laatste punt is natuurlijk voor ons van belang. Onze onvolprezen Gemeenteraad heeft het namelijk gepresteerd (onder het mom van geldgebrek) om te kiezen voor minder ruimte (onze huidige zaal is 13 x 22 m.) en die tevens te gebruiken voor culturele doeleinden. Wanneer die dan moeten plaatsvinden is ons een raadsel, want alle beschikbare tijd is al ingevuld door de sportverenigingen. De korfbal, die nu nog steeds in de sporthal in Kruiningen wedstrijden moet spelen, kan natuurlijk ook fluiten naar een plaats in Yerseke.
Het voornemen van de Gemeente is om De Zaete te verkopen om zo meer gelden vrij te maken. Op zich is dat natuurlijk ook belachelijk. Zo'n mooi dorpshuis op een perfecte plaats gewoon weg te doen ten voordele van een projectontwikkelaar, die daar woonruimte wil neerzetten voor de meer welgestelden onder ons. Gelukkig is er inmiddels een werkgroep opgericht die zich sterk maakt om dat te voorkomen. Hopelijk pakt dat goed uit, want schijnbaar heb je als inwoners weinig of niets te vertellen over wat ons allemaal aangaat.
Op de gemeenteraadsvergadering van 27 mei zijn de zaalgebruikers met het voorstel gekomen om, als er over een paar jaar wellicht wat meer geld beschikbaar is, alsnog te kiezen voor een sporthal maar dat plan werd weggevaagd omdat dat zogenaamd niet uitvoerbaar was.
Op de vergadering van de zaalgebruikers op 12 nov. is hoofdzakelijk gesproken over het eisenpakket van de verenigingen. Dat is wat ons betreft een ruimte als soort kantine en een afgesloten toestelruimte. Wij zijn bereid met VZOS samen te werken wat dit aangaat. Ons inziens is dat namelijk goedkoper te verwezenlijken dan ieder apart. Op de stuurgroepvergadering zal Kees Laban e.e.a. nog eens goed onder aandacht brengen, want eens te meer blijkt dat we er maar een beetje bijhangen, omdat er van alle eisen van de verenigingen meerdere punten vergeten of veranderd waren. We gaan er weer bovenop zitten. Misschien bereiken we wel iets meer dan de afgelopen tijd.

 

Verslag 2004.


Op de laatst gehouden vergadering van de projectgroep hebben we nogmaals aangegeven dat we zelf een koelkast willen plaatsen. [Idee; Eigen drank enz. nuttigen in de kantine van Myoides of samen met VZOS een (kleine) gemeenschapsruimte creëren waar onze koelkast kan staan.]
De huurprijs blijft in principe gelijk maar er wordt door de Gemeente bekeken of die aangepast moet worden aan de huidige normen, vergeleken met andere Gemeentes. Meer m² dan de huidige kan betekenen, meer huur naar rato.
Er gaat een protestbrief naar de Gemeente en verdere belanghebbenden wegens geen voorlichting over de veranderingen die plaatsvinden in het project. Er is nu ineens sprake van 3 gymzalen i.p.v. een sporthal. Dit is onderling door Deloitte & Touche en de Gemeente beslist en doorgegeven aan het college. Wij zijn het hier uiteraard niet mee eens. We wachten de verdere ontwikkelingen af. Eens te meer blijkt dat de zaalgebruikers nog niet serieus worden genomen.
Het volgende nieuws van het project is dat de verwezenlijking waarschijnlijk wel 2007 worden. De bouw van Vredelust bij het Multifunctioneel Centrum staat weer op losse schroeven wegens geldgebrek. Wat erger is, dat de Gemeente van plan is om de zaalhuur de komende jaren fors op te trekken naar een niveau wat meer bij het landelijke gemiddelde komt. De plannen zijn om de huur jaarlijks met 15% te verhogen. Hiertegen gaan we natuurlijk stevig tegen protesteren. Het geeft geen pas dat de zaal waar we nu in zitten, met o.a. een lekkend dak, ineens zo sterk in huur kan stijgen. Het uiteindelijke doel van de Gemeente is om tot een verdubbeling van de huidige huur te komen.
De realisatie van het project wil het college van B & W ook laten afhangen van de verkoop van De Zaete. De raad is het daar echter nog helemaal niet mee eens. Die wil voorlopig dat het plan in zijn meest simpele vorm (dus zonder sporthal, maar met 2 gymzalen) doorgaat met de maximale stichtingskosten van € 6,7 miljoen en € 0,1 miljoen wegens verhoging van de gymzalen als daartoe aangetoond kan worden dat het leidt tot betere bezetting. De sportverenigingen moeten een duidelijk standpunt innemen omtrent de wens voor een sporthal. Leefbaar Reimerswaal ziet namelijk nog een mogelijkheid om toch een spothal te verwezenlijken. Als er voldoende gelden beschikbaar komen zal een deel van coalitie wellicht alsnog kiezen voor een sporthal.
Een raadslid van Leefbaar Reimerswaal geeft uitleg over hoe te handelen om een sporthal te realiseren. Hij oppert 3 mogelijkheden; a. Bijdrage in de kosten door de sportverenigingen. b. Commercieel maken. (Geen eigen kantine en andere extra's) c. Samenwerken van alle verenigingen d.m.v. grote opkomst bij de raadsvergadering van 27 mei, die hoofdzakelijk zal gaan over de komst van zalen of sporthal. De eerste 2 punten zijn geen optie maar als er veel belangstelling is van de kant van de sporters, zullen de BBR en het CDA in de coalitie zeer waarschijnlijk voor de realisatie van een hal stemmen. Dat zal ten koste gaan van andere plannen, omdat niet boven de begroting gegaan mag worden. Er wordt besloten dat geprobeerd zal worden om zoveel mogelijk deelnemers bijeen te krijgen om te demonstreren bij de Gemeenraadsvergadering van 27 mei. Dit zal gebeuren via pamfletten die uitgedeeld zullen worden aan allen leden en andere belangstellenden.

 

Verslag 2003.


Het project Yerseke West is van start gegaan. Wat houdt dat in. De Gemeente heeft besloten om een multifunctioneel centrum (MFC) te realiseren. De zogenaamde 'brede school'. Het zal gesitueerd worden op de plaats waar de huidige sportvelden liggen. Die velden worden dan verplaatst naar de overkant van de Hogeweg. Als alles volgens plan verloopt zal e.e.a. in 2006 gerealiseerd zijn.
Het is de bedoeling dat er twee basisscholen, t.w. Het Kompas en de Prinses Beatrixschool in komen. Overige participanten zijn: De Hummelsoos, Stichting kinderopvang, Mozart, Technika 10 / Inspin, Sportschool Myoides, misschien Zorgcentrum Vredelust en een nieuw dorpshuis, maar dat is nog onzeker, en de gebruikers binnensportaccommodaties. Dat zijn: Gymnastiekvereniging V.Z.O.S., Omnisport conditietraining Reimerswaal, Korfbalvereniging Volharding, Voetbalvereniging Yerseke, Tafeltennisvereniging Yerseke en de Kerstenschool.
De eerste vergaderingen hebben we achter de rug en daar zijn de volgende zaken besproken;
Ten eerste werd kennis gemaakt met alle participanten en kregen we uitleg over de te volgen procedure. Vervolgens werd op de volgende vergadering besproken hoe alle partijen kunnen samenwerken om de kosten te drukken. Bijvoorbeeld hoe de scholen een gezamenlijke handwerkruimte delen. Verschillende deelnemers die van elkaars accommodaties gebruik maken. Bijvoorbeeld 'In Spin' die gebruik maakt van een ruimte in de school, enz.
Op de derde vergadering was alles op en rijtje gezet en werd alles samengevat. Op veel punten was niet duidelijk hoe die samenwerking precies ingevuld zou worden. We gaan nu samen met alle gebruikers van de zaal eens alles op een rijtje zetten omdat we de indruk krijgen dat de zaalgebruikers niet de aandacht krijgen die we nodig vinden. Er zal nog heel wat gepraat moeten worden om alle wensen van iedereen verwezenlijkt te zien. Wij zijn natuurlijk hoofdzakelijk geïnteresseerd in de zaal of hal. Wat onze wensen betreft zijn dat een grotere zaal (met voorkeur voor een zaal in plaats van een hal), een eigen (af te sluiten) bergruimte, een mogelijkheid om onze voorraadkast en koelkast te plaatsen in een eigen zitruimte. Of dit te realiseren is zal de vraag zijn, maar het is de moeite van het proberen waard.
Het resultaat van de bijeenkomst van de zaalgebruikers ( de Korfbal heeft daarvoor haar kantine ter beschikking gesteld) heeft geresulteerd in een samenwerking van allen. Eerst werd van gedachten gewisseld over ieders wensen en daarna werd besproken hoe we e.e.a. in het vat gaan gieten. Vervolgens werd er besloten dat Kees Laban, lid van de Korfbal, de woordvoerder zou worden in de zogenaamde 'stuurgroep' die regelmatig bijeenkomt om de loop der zaken te bespreken. De uitvoering het project is door de Gemeente Reimerswaal in handen gegeven van Deloitte & Touche, die dus alles coördineert.
In deze stuurgroep is van alle deelnemers in het project iemand vertegenwoordigd. Zo praat 'onze' man voor de Korfbal, Omnisport, Gymvereniging en onze club. Dat deze samenwerking zeer nodig was bleek al heel snel omdat, zoals eerder gezegd, de indruk sterk was dat we er maar een beetje bij hingen. Nadat we nu verschillende keren vergaderd hebben en onze vragen en wensen duidelijk zijn gemaakt in de stuurgroep, dringt het eindelijk een beetje door dat we wel degelijk meetellen.
Voorheen werden de binnensporters aangeduid als 'de zaalgebruikers' maar voortaan zullen we allen met name genoemd worden. Het moge duidelijk zijn dat het aantal zaalgebruikers buitenom de scholen zeker zoveel is als de scholen zelf. Alle wensen onzerzijds zijn aan Deloitte & Touche kenbaar gemaakt en zullen dus worden meegenomen in het verdere verloop van het project. Zoals het er nu (voorlopig) uitziet zal er een sporthal komen die in drie stukken opgedeeld kan worden. Er zullen nog vele vergaderingen volgen en we zullen zeer alert moeten zijn op alles wat ons aangaat.
Overigens is er ook de zogenaamde 'projectgroep'. Daarin komen alle participanten bijeen om de details van e.e.a. te bespreken. Deze projectgroep komt (nog) niet zo vaak bijeen en zal in een later stadium waarschijnlijk wel belangrijker worden.

 

{ttweet}

 


Afdrukken   E-mail