View My Stats

TTVYERSEKE

TAFELTENNISVERENIGING YERSEKE

  
  
  • Website Laatst Gewijzigd op woensdag 13 februari 2019, 22:09:56.
Dutch English French German Greek Italian
Game11 Banner
logo butterfly “SponsorKliks,

 

Agenda - Toernooien

Login

Art. 1

 

Naam en zetel.

 

 

De vereniging draagt de naam Tafeltennisvereniging “Yerseke”.

Zij heeft haar zetel in de gemeente Reimerswaal, kern Yerseke.

Art. 2

 

Duur.

 

 

De vereniging is opgericht op 1 augustus 1974 en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

Het verenigingsjaar loopt van 1 januari van enig jaar tot 1 januari van het daaropvolgende jaar.

Art. 3

 

Doel en middelen.

 

 

De vereniging stelt zich ten doel de lichamelijke ontwikkeling in het algemeen en de beoefening van de tafeltennissport in het bijzonder.

 

 

Zij tracht dit doel te  bereiken door:

 

        a.

de mogelijkheid te bieden het tafeltennisspel te beoefenen;

 

 b.

het uitschrijven van  en/of deelnemen aan wedstrijden en toernooien;

 

c.

alle andere wettige middelen en handelingen welke aan het doel bevorderlijk kunnen zijn.

Art. 4

 

Leden.

 

 

De vereniging kent als leden in de zin der wet, gewone leden, ereleden en begunstigende leden.

 

lid 1.

Gewone leden zijn natuurlijke personen, die tot het gewone lidmaatschap zijn toegelaten, overeenkomstig het in art. 5, lid 1 bepaalde.

 

lid 2.

Gewone leden kunnen worden onderscheiden in junioren en senioren.

Junior zijn zij die aan het begin van enige kalendermaand de leeftijd van 17 jaar nog niet hebben bereikt.

Senior zijn zij die aan het begin van enige kalendermaand 17 jaar of ouder zijn.

 

lid 3.

Ereleden zijn zij die wegens hun buitengewone verdiensten jegens de vereniging of in het kader van de doelstelling van de vereniging door de algemene vergadering daartoe zijn benoemd, overeenkomstig het bepaalde in art. 5, lid 2.

 

lid 4.

Begunstigende leden zijn zij die zich jegens de vereniging verbinden tot het storten van een jaarlijkse contributie van tenminste € 25,00 en die als zodanig door het bestuur zijn toegelaten overeenkomstig het bepaalde in art. 5, lid 3.

 

lid 5.

Het bestuur houdt een register waarin de namen en adressen van alle leden zijn opgenomen.

Art. 5

 

Toelating.  Begin lidmaatschap.

 

lid 1.

Als gewoon lid kan men worden toegelaten nadat men de wens tot toelating aan het bestuur kenbaar heeft gemaakt. Het bestuur beslist over de toelating. Bij niet-toelating door het bestuur kan de algemene vergadering alsnog tot toelating besluiten.

 

lid 2.

Ereleden worden op voorstel van het bestuur door tenminste deel van de geldig uitgebrachte stemmen op een algemene vergadering benoemd.

 

lid 3.

Begunstigend lid kan men worden door aanmelding bij het bestuur dat over de toelating beslist. Bij de aanmelding moet het bedrag van de jaarlijkse contributie worden meegedeeld.

Art. 6

 

Bepalingen aangaande het lidmaatschap.

 

lid 1.

Het lidmaatschap is persoonlijk en mitsdien niet overdraagbaar, noch vatbaar om door erfopvolging te worden verkregen.

 

lid 2.

Gewone- en ereleden hebben het recht aan de oefeningen en wedstrijden deel te nemen, de vereniging aangaande.

 

lid 3.

Ereleden hebben geen financiële verplichtingen.

Art. 7

 

Einde van het lidmaatschap.

 

lid 1.

Het lidmaatschap eindigt:

 

        a.

door overlijden van het lid;

 

b.

door opzegging van het lid;  Afmelden als lid dient te gebeuren voor 31 dec. van het lopende jaar bij de secretaris c.q. ledenadministrateur van de vereniging. Bij niet tijdig afmelden is de helft van de jaarlijkse contributie verschuldigd.

 

c.

door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de Statuten gesteld te voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;

 

d.

door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd met de Statuten, reglementen of besluiten van de vereniging handelt of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.

 

lid 2.

Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.

 

lid 3.

Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van vier weken. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.

 

lid 4.

Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip, volgende op de datum, waartegen was opgezegd.

 

lid 5.

Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit, waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.

 

lid 6.

Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.

 

lid 7.

Van een besluit tot ontzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting van het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na de ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schriftelijk van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.

 

lid 8.

Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

Art. 8

 

Geldmiddelen.

 

 

De geldmiddelen van de vereniging bestaan uit:

 

        a.

de contributies;

 

   b.

donaties;

 

c.

heffingen en omslagen;

 

d.

revenuen van vermogen;

 

e.

subsidies;

 

f.

schenkingen;

 

g,

opbrengsten  van door de vereniging georganiseerde evenementen.

 

 

De contributies worden geheven ten bate van de verenigingskas. De in art. 4, lid 1 en 4 genoemde leden zijn verplicht deze jaarlijkse bijdrage te betalen, waarvan de grootte op voorstel van het verenigingsbestuur door de algemene vergadering wordt vastgesteld. De leden worden daartoe, door regels in het huishoudelijk reglement te stellen, in categorie�n ingedeeld, die mogelijk verschillende bedragen betalen.

Het bestuur is bevoegd in bijzondere gevallen gehele of gedeeltelijke ontheffing van de verplichting tot het betalen van een bijdrage te verlenen.

Ereleden zijn vrijgesteld van het betalen van contributie.

Art. 9

 

Verenigingsbestuur.

 

lid 1.

Het bestuur bestaat uit een oneven aantal personen, doch tenminste vijf. Zij worden door de algemene vergadering uit de stemgerechtigde leden benoemd.

 

lid 2.

De algemene vergadering kan een bestuurslid schorsen of ontslaan indien zij daartoe termen aanwezig acht. Voor een besluit daartoe is een meerderheid vereist van tenminste deel van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

lid 3.

De bestuurders wijzen uit hun midden een voorzitter, secretaris en een penningmeester aan en regelen ook overigens de taakverdeling onderling.

 

lid 4.

De bestuurders zijn bevoegd te allen tijde zelf ontslag te nemen, mits dit schriftelijk geschiedt met inachtneming van een termijn van drie maanden.

 

lid 5.

De wijze van verkiezing, verkiesbaarheid en aftreden kan nader in het huishoudelijk reglement worden bepaald.

Art. 10

 

Bestuursfuncties en besluitvorming.  Bestuurstaak.

 

lid 1.

Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur belast met het besturen van de vereniging.

Bij huishoudelijk reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen, besluitvorming en bestuurstaak worden gegeven.

Onder besturen wordt in ieder geval verstaan:

 

 a.

De verplichting tot het houden van zodanige aantekening van de vermogenstoestand van de vereniging, dat daaruit te allen tijde haar rechten en verplichtingen kunnen worden gekend.

 

b.

Het uitbrengen op een algemene vergadering, te houden binnen 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, behoudens verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, van een jaarverslag en het doen van rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur, onder overlegging van een balans en een staat van baten en lasten.

Na afloop van de bovengenoemde termijn kan ieder lid deze rekening en verantwoording in rechte van het bestuur vorderen.

 

c.

Het bijhouden van de ledenadministratie en het opmaken van een ledenregister waarin alle leden van de vereniging met adressen zijn opgenomen.

 

d.

Het beheren van het verenigingsarchief.

 

e.

Het uitvoeren van besluiten van de algemene vergadering en van de in deze statuten genoemde commissies.

 

f.

De uitleg van de artikelen van de statuten, het huishoudelijk reglement en de daaruit voortvloeiende reglementen, alsmede te beslissen in die gevallen, waarin de reglementen niet voorzien.

 

lid 2.

Indien het aantal bestuursleden beneden 5 is gedaald blijft het bestuur bevoegd. Het is echter verplicht zo spoedig mogelijk een algemene vergadering te beleggen ter voorziening in de vacature(s).

 

lid 3.

Het bestuur is bevoegd onder zijn verantwoordelijkheid bepaalde onderdelen van zijn taak  te doen uitvoeren door commissies die door het bestuur worden benoemd.

 

lid 4.

Het bestuur is, mits met goedkeuring van de algemene vergadering, bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten, tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen, het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidsstelling voor een schuld van een derde verbindt.

Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden beroep worden gedaan.

 

lid 5.

Het bestuur behoeft eveneens goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot:

 

 a.

het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen en geven van onroerende goederen;

 

b.

het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet wordt verleend;

 

c.

het ter leen verstrekken van gelden, alsmede het ter leen opnemen van gelden, waaronder niet is begrepen het gebruik maken van een aan de vereniging verleend bankkrediet;

 

d.

het aangaan van dadingen;

 

e.

het optreden in rechte, waaronder begrepen het voeren van arbitrale procedures, echter met uitzondering van het nemen van conservatoire maatregelen, welke geen uitstel kunnen lijden en die rechtsmaatregelen welke ook geen uitstel kunnen lijden;

 

f.

het sluiten en wijzigen van arbeidsovereenkomsten;

 

g.

het aangaan van rechtshandelingen en het doen van investeringen, een bedrag of waarde van € 2500,00 te boven gaande.

 

h.

Op het ontbreken van gemelde goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep worden gedaan.

 

lid 6.

Onverminderd het in de laatste volzin van lid 4 bepaalde wordt de vereniging in en buiten rechte vertegenwoordigd:

 

      a.

hetzij door het bestuur;

 

b.

hetzij door de voorzitter;

 

c.

hetzij door twee andere bestuursleden.

 

lid 7.

Het bestuur is verplicht de bescheiden, bedoeld in lid 1, a en b, tenminste tien jaar lang te bewaren.

Art. 11

 

Einde bestuurslidmaatschap,  schorsing.

 

lid 1.

Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaald tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst, Een schorsing, die binnen 3 maanden niet gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door verloop van die termijn.

 

lid 2.

Elk bestuurslid treedt uiterlijk 5 jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreding. De aftredende is herkiesbaar: wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in.

 

lid 3.

Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:

 

      a.

door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging;

 

b.

door bedanken.

Art. 12

 

Het dagelijks bestuur.

 

 

Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de voorzitter, de secretaris en de penningmeester. Het dagelijks bestuur (D.B.) coördineert de werkzaamheden, behandelt de dagelijkse zaken en in spoedeisende gevallen algemene zaken die niet behoren tot de specifieke taak van een verenigingsbestuurslid.

Het D.B. doet verslag van zijn verrichtingen in de eerstvolgende bestuursvergadering.

Het D.B. vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 2 andere leden dit wensen. Tenminste 5 dagen voor de datum van een verenigingsbestuursvergadering komt het D.B. bijeen teneinde agenda voor die vergadering vast te stellen.

De behandeling van eventuele ingekomen stukken en voorstellen wordt door het D.B. bepaald, alsmede de voorbereidingen van de verenigingsbestuursvergadering.

Art. 13

 

Bestuursvergaderingen.

 

 

Het verenigingsbestuur vergadert zo dikwijls als de voorzitter of 3 andere bestuursleden dit wensen.

De voorzitter leidt de vergadering, doe door de secretaris bijeen wordt geroepen, tenminste 5 dagen voor de datum van de vergadering.

Art. 14

 

Algemene vergaderingen.

 

 

De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste 7 dagen. De bijeenroeping geschiedt door een mededeling op het in het verenigingsgebouw aanwezige mededelingenbord en overigens op een door het bestuur te bepalen wijze.

 

lid 1.

Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.

 

lid 2.

Jaarlijks, uiterlijk 6 maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden.

 

 

In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:

 

      a.

het jaarverslag en de rekening en verantwoording, bedoeld in art. 10 met het verslag van de in art. 18 bedoelde commissie;

 

b.

de benoeming van de in art. 18 bedoelde commissie voor het volgende verenigingsjaar;

 

c.

voorziening in eventuele vacatures;

 

d.

voorstellen van het bestuur of van de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de vergadering.

 

lid 3.

Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk acht.

 

lid 4.

Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste een zodanig aantal leden als bevoegd is tot het uitbrengen van 1/10 gedeelte der stemmen verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering op een termijn van niet langer dan 4 weken.

Indien aan het verzoek tot bijeenroeping binnen 14 dagen nadat dit door het bestuur werd ontvangen, geen gevolg wordt gegeven, kunnen de verzoekers zelf tot die bijeenroeping over gaan op de wijze waarop het bestuur de algemene vergaderingen bijeenroept.

Art. 15

 

Toegang en stemrecht.

 

lid 1.

Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging en alle begunstigers. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.

 

lid 2.

Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist de algemene vergadering.

 

lid 3.

Ieder lid van de vereniging dat niet is geschorst, heeft één stem.

 

lid 4.

Leden jonger dan 17 jaar kunnen niet meestemmen betreffende de benoeming van een bestuurslid.

        lid 5. Een lid kan zijn stem door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen, met dien verstande dat één persoon op zodanige wijze slechts twee stemmen kan uitbrengen.

Art. 16

 

Voorzitterschap.  Notulen.

 

lid 1.

De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger.

Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan treedt één der andere door het bestuur aan te wijzen bestuurslid als voorzitter op. Wordt ook op deze wijze niet in het voorzitterschap voorzien, dan voorziet de vergadering daarin zelve.

 

lid 2.

Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.

Zij die de vergadering bijeenroepen, kunnen een notarieel proces-verbaal van het verhandelde doen opmaken.

De inhoud van de notulen of van het proces-verbaal wordt ter kennis van de leden gebracht.

Art. 17

 

Besluitvorming van de algemene vergadering.  Wijze van stemmen.

 

lid 1.

Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit, voor zover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.

 

lid 2.

Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in 1e lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, n stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.

 

lid 3.

Voor zover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

lid 4.

Blanco stemmen worden stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.

 

lid 5.

Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming, of ingeval van een bindende voordracht, een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten plaat s.

Heeft alsdan weder niemand de volstrekte meerderheid verkregen, dan vinden herstemmingen plaats, totdat hetzij n persoon de volstrekte meerderheid heeft verkregen, tenzij tussen twee personen is gestemd en de stemmen staken.

Bij gemelde herstemmingen (waaronder niet is begrepen de 2e stemming) wordt telkens gestemd tussen de personen, op wie bij de voorafgaande stemming is gestemd, evenwel uitgezonderd de persoon, op wie bij voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen is uitgebracht.

Is bij die voorafgaande stemming het geringste aantal stemmen op meer dan n persoon uitgebracht, dan wordt door loting uitgemaakt, op wie van die personen bij de nieuwe stemming geen stemmen kunnen worden uitgebracht.

Ingeval bij een stemming tussen twee personen de stemmen staken, beslist het lot wie van beide is gekozen.

 

lid 6.

Indien de stemmen staken over een voorstel niet rakende verkiezing van personen, dan is het verworpen.

 

lid 7.

Stemming over zaken geschiedt mondeling (d.m.v. handopsteken), stemming over personen geschiedt schriftelijk. (d.m.v. ongetekende gesloten briefjes)

Indien zulks noodzakelijk is en de meerderheid der aanwezige stemgerechtigden het hiermee eens is kan ook over zaken schriftelijk worden gestemd op dezelfde wijze als bij stemming over personen.

 

lid 8.

Een eenstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.

 

lid 9.

Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen – dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding – ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschiedt of is enig ander voorschrift omtrent het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

Art. 18

 

Kascommissie.

 

lid 1.

De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van tenminste 2 personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur.

De kascommissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.

 

lid 2.

Vereist het onderzoek van de rekening en verantwoording bijzondere boekhoudkundige kennis, dan kan de kascommissie zich door een deskundige doen bijstaan.

Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden van de vereniging te geven.

 

lid 3.

De last van de commissie kan te allen tijde door de algemene vergadering worden herroepen, doch slechts door de benoeming van een andere commissie.

Art. 19

 

Statutenwijziging.

 

lid 1.

In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van de algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.

 

lid 2.

Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste 5 dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijzigingen woordelijk zijn opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden.

Bovendien wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.

 

lid 3.

Een besluit tot statutenwijziging behoeft tenminste van de uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd is. Is niet van de leden tegenwoordig of vertegenwoordigd dan wordt binnen 4 weken daarna een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest, ongeacht het aantal tegenwoordige of vertegenwoordigde leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van  tenminste van de geldig uitgebrachte stemmen.

 

lid 4.

Een statutenwijziging treedt niet in werking dan nadat hiervan een notariële akte is opgemaakt.

Tot het doen verlijden van die akte is ieder bestuurslid bevoegd.

 

lid 5.

De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde statuten neder te leggen ten kantore van de Kamer van Koophandel en Fabrieken binnen welker gebied de vereniging haar woonplaats heeft.

Art. 20

 

Ontbinding en vereffening.

 

lid 1.

De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1, 2 en 3 van het voorgaande artikel is van overeenkomstige toepassing.

 

lid 2.

Een batig saldo na vereffening vervalt aan degenen, die ten tijde van het besluit tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel.

Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

 

lid 3.

Het bestuur is belast met de vereffening, tenzij de algemene vergadering andere vereffenaars aanwijst.

Art. 21

 

Huishoudelijk reglement.

 

lid 1.

De algemene vergadering kan bij huishoudelijk reglement nadere regels geven omtrent het lidmaatschap, het bedrag der contributies, de werkzaamheden van het bestuur, de vergaderingen, de wijze van uitoefening van het stemrecht en alle verdere onderwerpen waarvan de regeling haar gewenst voorkomt.

 

lid 2.

Wijziging van het huishoudelijk reglement kan geschieden bij besluit van de algemene vergadering, indien dit schriftelijk wordt verzocht door tenminste 1/10 gedeelte van de leden der vereniging, dan wel op voorstel van het bestuur.

 

lid 3.

Het huishoudelijk reglement zal geen bepalingen mogen bevatten die afwijken van of in strijd zijn met de bepalingen van de wet of van de statuten, tenzij de afwijking door de wet of de statuten wordt toegestaan.

 

 

 

 

 

Deze statuten zijn goedgekeurd d.d.; 23 juni 1982

Door; Notaris  J.P.M. Sarneel,

Te; Kruiningen.

 

 

 

 

 

De officiële notariële akte is ter inzage aanwezig op het secretariaat van de vereniging.